Wersje językowe
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem Imprezy" zostaje wydany na podstawie przepisów ustawy z Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.) (zwanej dalej Ustawą) oraz innych przepisów, których postanowienia mają bezpośredni wpływ na organizację Imprezy oraz jej przebieg.

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą Puchar Świata w skokach narciarskich Zakopane 2020, która odbędzie się w dniach 24-26 stycznia 2020 roku na skoczni narciarskiej WIELKA KROKIEW w Zakopanem, zwanej dalej Imprezą, której organizatorem jest Tatrzański Związek Narciarski w siedzibą w Zakopanem, ul. Br. Czecha 1, telefon 18 20 153 08, zwanym dalej Organizatorem.

3.Uczestnicy imprezy mają prawo wstępu na teren obiektu w dniach i godzinach

Data                          Otwarcie bram         Zamknięcie bram

24 stycznia 2020            15:00                      17:30

25 stycznia 2020            13:00                      15:30

26 stycznia 2020            13:00                      15:30

Szczegółowy program imprezy wraz z godzinami otwarcia i zamknięcia bram skoczni podany zostanie do publicznej wiadomości po zaakceptowaniu przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS).

4. Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu od rozpoczęcia do zakończenia imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy masowej

5. Wstęp na imprezę masową mają osoby posiadające ważny bilet, lub inne wydane przez Organizatora dokumenty uprawniające do wstępu.

6. W przypadku, gdy uczestnikiem Imprezy jest osoba małoletnia w wieku do 13 lat, może uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

7. Zasady wykorzystania zakupionego biletu:

- zakupiony bilet wstępu należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie uległ uszkodzeniu lub zagubieniu,

- bilet niewykorzystany nie podlega zwrotowi,

- organizator nie wydaje duplikatów zniszczonych lub zagubionych biletów,

- bilet uszkodzony, nie posiadający kuponu kontrolnego, bądź z nieczytelnym kodem kreskowym jest nieważny i nie podlega refundacji ani zamianie na inny bilet,

- posiadany przez uczestnika imprezy masowej bilet jest jednoosobowy, nie uprawnia do wprowadzania ani osoby towarzyszącej ani dzieci,

- zakupiony bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na stadion skoczni, niemożliwe jest ponowne wejście na obiekt po jego opuszczeniu,

- posiadacz biletu jest zobowiązany zapoznać się z informacjami zawartymi na rewersie biletu oraz mapką która ułatwi bezkolizyjne dojście do właściwego SEKTORA.

8. Nie będą wpuszczane na imprezę lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie masowej, legitymowania lub nie posiadających dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości.

9. Na teren imprezy mają zakaz wstępu osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo psychotropowych.

10. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.

11. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby pomalowane na twarzy w sposób uniemożliwiający identyfikację.

12. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 1–3, używa elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

13. Osoby obecne na imprezie masowej mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej.

14. Na teren imprezy masowej obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych np.: petard, zimnych ogni, rac, pochodni itp., materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów w opakowaniach plastikowych i kartonowych o pojemności powyżej 0,2 l oraz całkowity zakaz wnoszenia napojów alkoholowych, napojów w puszkach, napojów w opakowaniach szklanych, środków odurzających, substancji psychotropowych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np.: kijów baseballowych, metalowych rurek, noży, flag oraz transparentów na drewnianych drzewcach, wskaźników laserowych, itp.

15. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych i informacyjnych.

16. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 PLN.

17. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z 21 maja 1999 o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 nr 52, poz. 525 z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlegają grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

18. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

19. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na członka służby porządkowej lub służby informacyjnej w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 5.

20. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na imprezę masową, w przypadkach określonych przepisami prawa, osoby które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.

21. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy masowej jest zabronione.

22. Organizator imprezy zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy masowej psów lub innych zwierząt.

23. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy oraz wzniecania ognia.

24. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.

25. Osoby znajdujące się na imprezie masowej, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z imprezy.

26. Osoby, o których mowa w pkt.25, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.

27. Uczestnicy imprezy masowej mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.

28. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży i małe dzieci.

29. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

30. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

31. Każdy uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do zapoznania się z REGULAMINEM IMPREZY MASOWEJ, oraz GRAFICZNYM PLANEM OBIEKTU, a w razie konieczności zastosować się do nich (Regulamin Imprezy Masowej i Graficzny Plan Obiektu BĘDĄ ROZMIESZCZONE PRZY BRAMACH WEJŚCIOWYCH NA TEREN IMPREZY MASOWEJ).

32. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do informowania Organizatora lub służby porządkowe o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.

33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy masowej

34. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatora oraz służb porządkowych.

35. Kto nie wykonuje poleceń porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000 PLN.

36. Organizator imprezy masowej mając na uwadze względy bezpieczeństwa uczestników imprezy podyktowane zmianami organizacyjnymi oraz zmianami infrastruktury Obiektu oraz biorąc pod uwagę możliwość zmian atmosferycznych zastrzega sobie prawo zmiany terminu godzin przeprowadzenia imprezy masowej lub jej odwołania.

37. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu Imprezy Masowej, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową i służbę informacyjną organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.

38. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie Obiektu przed imprezą jak i w czasie trwania imprezy masowej nie posiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd i parkowanie oraz zaparkowane na drogach ewakuacyjnych lub miejscach dojazdu służb ratowniczych i policji będą odholowane na parking na koszt właściciela pojazdu (informacje dotyczące postoju i odbioru pojazdu będzie można uzyskać w biurze TZN przy ul. Bronisława Czecha 1 w Zakopanem).

39. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu profesjonalnych aparatów fotograficznych (tzw. lustrzanek, bez względu na rodzaj obiektywu) oraz kamer wideo.

40. Na imprezie będzie odbywała się sprzedaż dopuszczonego przez prawo napoju alkoholowego tj. piwa o zawartości alkoholu do 3,5 % wg. Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (zmiana Dz. U z 2011r. nr 217 poz. 1280).

41. Sprzedaż, podawanie oraz spożywanie piwa obywać będzie się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych tj.

- przy wejściu na trybunę D, oraz

- przy wejściu na trybunę A.

42. Sprzedaż oraz podawanie piwa odbywać się od momentu otwarcia bram skoczni.

43. Osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym piwo nie będzie podawane wg. art. 181

ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356).

44. WEJŚCIE NA TEREN IMPREZY MASOWEJ OZNACZA NINIEJSZEGO AKCEPTACJĘ REGULAMINU.

45. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

 

Organizator – Tatrzański Związek Narciarski

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 30 września 2020

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl