Wersje językowe
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem Imprezy" zostaje wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2019 poz. 2171) (zwanej dalej Ustawą) oraz innych przepisów, których postanowienia mają bezpośredni wpływ na organizację Imprezy oraz jej przebieg.
 1. Organizatorem Imprezy pod nazwą Puchar Świata w skokach narciarskich Zakopane 2022, która odbędzie się w dniach 14-16 stycznia 2022 roku na skoczni narciarskiej WIELKA KROKIEW w Zakopanem, zwanej dalej Imprezą, jest Tatrzański Związek Narciarski w siedzibą w Zakopanem, ul. Br. Czecha 1, telefon 18 20 153 08, zwany dalej Organizatorem.
 1. Regulamin Imprezy określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na Imprezie, zwanych dalej Uczestnikami Imprezy.
 1. Uczestnicy Imprezy mają prawo wstępu na teren Imprezy w dniach i godzinach
Data                            Otwarcie bram           Zamknięcie bram
14 stycznia 2022            Godz. 15:00                Godz. 17:30
15 stycznia 2022            Godz. 13:00                Godz. 15:30
16 stycznia 2022            Godz. 13:00                Godz. 15:30 
 1. Uczestnicy Imprezy mogą przebywać na terenie Imprezy od jej rozpoczęcia do zakończenia, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce Imprezy.
 1. Wstęp na Imprezę mają osoby posiadające ważny bilet, lub inne wydane przez Organizatora dokumenty uprawniające do wstępu.
 1. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest osoba małoletnia w wieku do 13 lat, może uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 1. Zasady wykorzystania zakupionego biletu:

  - zakupiony bilet wstępu należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie uległ uszkodzeniu lub zagubieniu,

  - bilet niewykorzystany nie podlega zwrotowi,

  - organizator nie wydaje duplikatów zniszczonych lub zagubionych biletów,

  - bilet uszkodzony, bądź z nieczytelnym kodem kreskowym jest nieważny i nie podlega refundacji ani zamianie na inny bilet,

  - obowiązują bilety imienne,

  - Uczestnicy Imprezy wchodzący na jej teren mają obowiązek posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celach weryfikacyjnych (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna, itp.).

  - Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia na teren Imprezy osoby nie posiadającej przy sobie ważnego dokumentu tożsamości, lub gdy dane na okazanym dokumencie nie pokrywają się z danymi zamieszczonymi na bilecie.

  - posiadany przez Uczestnika Imprezy bilet jest jednoosobowy, nie uprawnia do wprowadzania ani osoby towarzyszącej ani dzieci,

  - zakupiony bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Imprezy, niemożliwe jest ponowne wejście na obiekt po jego opuszczeniu,

  - posiadacz biletu jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi na rewersie biletu oraz mapką, która ułatwi bezkolizyjne dojście do właściwego SEKTORA.

 2. Na teren Imprezy nie zostaną wpuszczone osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo psychotropowych.

 3. Nie będą wpuszczane na Imprezę lub zostaną z niej usunięte osoby, które odmawiają poddania się czynności sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie Imprezie, legitymowania lub nie posiadających dokumentów umożliwiających ustalenie tożsamości, bez prawa zwrotu kosztów biletów.

 4. Na teren imprezy nie zostaną wpuszczane osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.

 5. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby pomalowane na twarzy w sposób uniemożliwiający identyfikację.

 6. Jeżeli osoba, dopuszczając się czynów określonych w art. 60 ust. 1–3 Ustawy, używa elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 7. Uczestnicy Imprezy przebywający na jej terenie mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać Regulaminu Obiektu (terenu), Organizatora i Regulaminu Imprezy Masowej.

 8. Na teren Imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych np.: petard, zimnych ogni, rac, pochodni itp., materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów w opakowaniach plastikowych i kartonowych o pojemności powyżej 0,2 litra oraz całkowity zakaz wnoszenia napojów alkoholowych, napojów w puszkach, napojów w opakowaniach szklanych, środków odurzających, substancji psychotropowych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu np.: kijów baseballowych, metalowych rurek, noży, flag oraz transparentów na drewnianych drzewcach, wskaźników laserowych, itp.

 9. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych i informacyjnych.

 10. Kto wnosi lub posiada na Imprezie napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 PLN.

 11. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, w rozumieniu ustawy z 21 maja 1999 o broni i amunicji (Dz. U. z 2019, poz. 284 i 1214), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlegają grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

 12. Kto w czasie trwania Imprezy rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub obiekcie, gdzie odbywa się Impreza, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg Imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 13. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na członka służby porządkowej lub służby informacyjnej w czasie i w miejscu trwania Imprezy, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 5.

 14. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu uczestników Imprezy wchodzących na jej teren; w przypadkach określonych przepisami prawa. Osoby które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczane.

 15. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy jest zabronione.

 16. Organizator Imprezy zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy masowej psów lub innych zwierząt.

 17. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy oraz wzniecania ognia.

 18. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.

 19. Osoby znajdujące się na Imprezie, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać Regulaminu będą usunięte z Imprezy, bez prawa zwrotu kosztów biletów.

 20. Osoby, o których mowa w pkt. 25, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.

 21. Uczestnicy Imprezy mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora.

 22. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży i małe dzieci.

 23. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

 24. Wchodząc na teren Imprezy osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO.

 25. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśnicze.

 26. Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z REGULAMINEM IMPREZY MASOWEJ, oraz GRAFICZNYM PLANEM OBIEKTU, a w razie konieczności zastosować się do nich (Regulamin Imprezy Masowej i Graficzny Plan Obiektu BĘDĄ ROZMIESZCZONE PRZY BRAMACH WEJŚCIOWYCH NA TEREN IMPREZY).

 27. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do informowania Organizatora lub służb porządkowych o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.

 28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie Imprezy.\

 29. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatora oraz służb porządkowych.

 30. Kto nie wykonuje poleceń porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy, Regulaminu Obiektu (terenu) lub Regulaminu Imprezy Masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000 PLN.

 31. Organizator Imprezy mając na uwadze względy bezpieczeństwa Uczestników Imprezy podyktowane zmianami organizacyjnymi oraz zmianami infrastruktury obiektu, oraz biorąc pod uwagę możliwość zmian atmosferycznych zastrzega sobie prawo zmiany terminu godzin przeprowadzenia Imprezy lub jej odwołania.

 32. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu Imprezy Masowej, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową i służbę informacyjną Organizatora imprezy, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas Imprezy.

 33. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie obiektu przed Imprezą jak i w czasie jej trwania nie posiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd i parkowanie oraz zaparkowane na drogach ewakuacyjnych lub miejscach dojazdu służb ratowniczych i policji będą odholowane na parking na koszt właściciela pojazdu (informacje dotyczące postoju i odbioru pojazdu będzie można uzyskać w biurze TZN przy ul. Bronisława Czecha 1 w Zakopanem).

 34. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu profesjonalnych aparatów fotograficznych (tzw. lustrzanek, bez względu na rodzaj obiektywu) oraz kamer wideo.

 35. Na imprezie będzie odbywała się sprzedaż dopuszczonego przez prawo napoju alkoholowego tj. piwa o zawartości alkoholu do 3,5 %.

 36. Sprzedaż, podawanie oraz spożywanie piwa obywać będzie się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych tj. przy wejściu na trybunę A oraz trybunę D

 37.  Sprzedaż oraz podawanie piwa odbywać się będzie kolejno:

  14 Stycznia 2022 od godz. 15.00, koniec pół godziny przed końcem zawodów,

  15 Stycznia 2022 od godz. 13.00, koniec pół godziny przed końcem zawodów,

  16 Stycznia 2022 od godz. 13.00, koniec pół godziny przed końcem zawodów.

 38. Osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym piwo nie będzie podawane.

 39. W związku z obowiązującym w kraju stanem epidemii, Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami ustanawiającymi określone ograniczenia, nakazy i zakazy obowiązującymi w dniu jej rozgrywania.

 40. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania i zachowania wszelkich zasad obowiązujących w momencie rozgrywania zawodów – zachowania dystansu społecznego, zasłaniania ust i nosa, itp. Niestosowanie się do obowiązujących zasad skutkowało będzie odmową wstępu lub usunięciem z terenu Imprezy, bez prawa zwrotu kosztów biletów.

 41. Decyzja o przeprowadzeniu Imprezy z udziałem publiczności lub bez niej podjęta zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i ogłoszona przez Organizatora najpóźniej w dniu jej rozgrywania.

 42. WEJŚCIE NA TEREN IMPREZY MASOWEJ OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

 43. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

 44.  KLAUZULA COVID-19

  Zgodnie z decyzją Zarządu Polskiego Związku Narciarskiego, wstęp na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich organizowane w Polsce w sezonie zimowym 2021/22 posiadać będą tylko i wyłącznie osoby, które na dzień rozgrywania zawodów

  - posiadać będą status osoby zaszczepionej przeciw Covid-19 zgodnie z obowiązującymi na dzień rozgrywania zawodów przepisami

  - posiadać będą na dzień rozgrywania zawodów status ozdrowieńca zgodnie z obowiązującymi przepisami

  -  na dzień 20 października 2021 z obowiązku tego zwolnione są dzieci do lat 12-tu; stosuje się przepisy obowiązujące w dniu rozgrywania zawodów;

   oraz złożyły odpowiednie oświadczenie w momencie zakupu biletów

  Osoby kupujące bilety na ww. imprezę, oprócz podania danych osobowych zgodnie z regulaminem zobowiązane są do złożenia oświadczenia

  - o posiadaniu statusu osoby zaszczepionej przeciw Covid-19 zgodnie z obowiązującymi na dzień rozgrywania zawodów przepisami

  - lub oświadczenie o posiadaniu na dzień rozgrywania zawodów statusu ozdrowieńca zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - na dzień 20 października 2021 z obowiązku tego zwolnione są dzieci do lat 12-tu; stosuje się przepisy obowiązujące w dniu rozgrywania zawodów

  Uczestnicy Imprezy wchodzący na jej teren mają obowiązek posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna, itp.) oraz paszportu Covidowego w celach weryfikacyjnych.

  Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia na teren Imprezy posiadacza biletu nie posiadającej przy sobie ważnego dokumentu tożsamości i/lub paszportu Covidowego, lub gdy dane na okazanym dokumencie nie pokrywają się z danymi zamieszczonymi na bilecie.

   

 Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania tj. 20 października 2021.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl