Wersje językowe
REGULAMIN ORGANIZATORA

REGULAMIN ORGANIZATORA

określający zasady zakupu biletu i uczestnictwa w imprezie organizowanej przez Tatrzański Związek Narciarski w Zakopanem

 1. Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin („Regulamin") zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie (zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich Zakopane 2020) przeprowadzanej przez Organizatora, tj. Tatrzański Związek Narciarski z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Bronisława Czecha 1 oraz stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem imprezy.

2. Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy

2.1 Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie posiadaczowi ważnego biletu wstępu na teren imprezy, na jaką opiewa bilet w celu uczestnictwa w tej imprezie oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego imprezy i jej niezakłóconego przebiegu.

2.2 Organizator ma prawo do odwołania imprezy w zakresie jej głównego programu bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

2.3 Organizator ma prawo zmienić program imprezy z ważnych przyczyn od niego niezależnych, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja uczestników lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca przeprowadzenie, któregokolwiek z elementów imprezy.

2.4 W ramach imprezy Organizator zorganizuje oprawę artystyczną połączoną z konkursami, grami i zabawami tanecznymi prowadzonymi przez wykwalifikowanych DJ-ów, sprzedaż produktów regionalnych, zaplecze sanitarne, ponadto jako atrakcją dodatkową będzie przeprowadzony konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, który nie jest objęty głównym programem imprezy.

Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet w przypadku nie odbycia się, któregokolwiek z elementów dodatkowych nie objętych głównym planem imprezy z przyczyn wskazanych w punkcie 2.3.

3. Zakres obowiązków Uczestnika.

3.1 Uczestnik imprezy jest zobligowany do zapoznania się z jej Regulaminem, w tym „Regulaminem Imprezy Masowej,” Regulaminem Skoczni Narciarskiej i innymi zasadami, które mogą dotyczyć zarówno samej imprezy, jak i osób biorących w niej udział.

3.2. Uczestnik poprzez wstęp na teren odbywania się imprezy wyraża zgodę na:

a) nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego podczas imprezy do celów marketingowych Organizatora;

b) przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu;

c) znalezienie się w zatłoczonym pomieszczeniu, wraz z utrudnieniem wynikającym z takich okoliczności;

4. Bilety, wejście

4.1 Zakupiony bilet należy traktować, jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na teren imprezy, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa.

4.2 Bilet uszkodzony, nie posiadający kuponu kontrolnego, bądź z nieczytelnym kodem kreskowym jest nieważny i nie uprawnia do wejścia na imprezę, refundacji ani zamianie na inny bilet.

4.3 Organizator nie wydaje duplikatów biletów.

4.4 W razie dystrybucji biletów za pośrednictwem tzw. voucherów, niniejsze zasady stosuje się odpowiednio.

4.5 Zakupiony bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na stadion skoczni, niemożliwe jest ponowne wejście na obiekt po jego opuszczeniu.

4.6 Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych bez wiedzy i zgody Organizatora.

4.7 Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej, niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji, unieważnia bilet bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.

4.8 Wejście na stadion skoczni odbywa się w godzinach określonych przez Organizatora, bramy wejściowe na skocznię zostaną zamknięte o czasie określonym przez Organizatora, zgodnie z informacją podaną na bilecie.

4.9 Zakupiony bilet może być zwrócony tyko w sytuacji nieobycia się całej imprezy przewidzianej programem głównym z winny organizatora, na podstawie dowodu zakup i zgodnie z zasadami dokonywania zwrotów ustalanych przez Organizatora.

4.10 Ze względu na masowy charakter imprezy, każda osoba, bez względu na wiek, musi posiadać ważny bilet wstępu na imprezę.

5. Bezpieczeństwo imprezy

5.1 Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje:

a) Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.

b) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

c) Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni, niebezpiecznych narzędzi oraz jakiekolwiek innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.

d) zakazać wnoszenia na teren imprezy określonych przedmiotów, nie wskazanych w pkt. 3.1 pkt. C takich jak butelek z napojami, drzewców, itp.

e) zmienić miejsce, do zajęcia którego uprawnia bilet, w zakresie dowolnego poziomu nawigacji.

6. Postanowienia dodatkowe

6.1 Niezależnie od niniejszych zasad uczestnik jest obowiązany przestrzegać stosownych zapisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

6.2 Nabywca poprzez zakup biletu, akceptuje powyższe zasady zakupu biletu i uczestnictwa w imprezie bez zastrzeżeń.

6.3 Sprzedawca biletu nie ponosi jakichkolwiek odpowiedzialności za działania Organizatora w zakresie dotyczącym imprezy, nie wyłącza to odpowiedzialności za działania sprzedawcy i osób, którymi się posługuje mające na celu wyrządzenie szkody Organizatorowi i Uczestnikowi.

 

Organizator - Tatrzański Związek Narciarski

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania - 30 września 2019

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl