Wersje językowe
REGULAMIN ORGANIZATORA

REGULAMIN ORGANIZATORA

określający zasady zakupu biletu i uczestnictwa w imprezie organizowanej przez Tatrzański Związek Narciarski w Zakopanem

 1. Postanowienia Ogólne

Niniejszy regulamin („Regulamin") zawiera ogólne warunki uczestnictwa w Imprezie (zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich Zakopane 2022) przeprowadzanej przez Organizatora, tj. Tatrzański Związek Narciarski z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Bronisława Czecha 1 oraz stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Imprezy.

2. Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy

2.1 Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie Uczestnikowi Imprezy, będącemu posiadaczem ważnego biletu, wstępu na teren Imprezy, na jaką opiewa bilet, w celu uczestnictwa w Imprezie oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego Imprezy i jej niezakłóconego przebiegu.

2.2 Organizator ma prawo do odwołania Imprezy w zakresie jej głównego programu bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

2.3 Organizator ma prawo zmienić program imprezy z przyczyn od niego niezależnych, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, epidemia, pandemia, stan klęski żywiołowej, stan nadzwyczajny, stan wyjątkowy, niedyspozycja uczestników lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca przeprowadzenie, któregokolwiek z elementów Imprezy.

2.4 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy z uczestnictwem publiczności opierając się na obowiązujących w momencie odbywania się Imprezy ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2.5 W ramach Imprezy Organizator zorganizuje oprawę artystyczną połączoną z konkursami, grami i zabawami tanecznymi prowadzonymi przez wykwalifikowanych DJ-ów, sprzedaż produktów regionalnych, zaplecze sanitarne, ponadto jako atrakcją dodatkową będzie przeprowadzony konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, który nie jest objęty głównym programem Imprezy.

Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet w przypadku nie odbycia się, któregokolwiek z elementów dodatkowych nie objętych głównym planem imprezy z przyczyn wskazanych w punkcie 2.3.

2.6 W związku z obowiązującym w kraju stanem epidemii, Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami ustanawiającymi określone ograniczenia, nakazy i zakazy obowiązującymi w dniu jej rozgrywania

Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania i zachowania wszelkich zasad obowiązujących w momencie rozgrywania zawodów – zachowania dystansu społecznego, zasłaniania ust i nosa, itp. Niestosowanie się do obowiązujących zasad skutkowało będzie odmową wstępu lub usunięciem z terenu Imprezy, bez prawa zwrotu kosztów biletów.

Decyzja o przeprowadzeniu Imprezy z udziałem publiczności lub bez niej podjęta zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i ogłoszona przez Organizatora najpóźniej w dniu jej rozgrywania.

W przypadku niemożliwości rozegrania zawodów z udziałem publiczności, będącej wynikiem obowiązujących przepisów (wprowadzenie strefy żółtej, czerwonej lub inne ograniczenia), Organizator realizował będzie zwroty na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego TZN.

3. Zakres obowiązków Uczestnika Imprezy

3.1 Uczestnik Imprezy jest zobligowany do zapoznania się z jej Regulaminem, w tym „Regulaminem Imprezy Masowej,” Regulaminem Skoczni Narciarskiej i innymi zasadami, które mogą dotyczyć zarówno samej Imprezy, jak i osób biorących w niej udział.

3.2. Uczestnik Imprezy poprzez wstęp na teren odbywania się Imprezy wyraża zgodę na:

a) nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego podczas imprezy do celów marketingowych i promocyjnych Organizatora;

b) przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu;

c) znalezienie się w terenie zatłoczonym, wraz z utrudnieniem wynikającym z takich okoliczności;

4. Bilety, wejście

4.1 Zakupiony bilet należy traktować, jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na teren Imprezy, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa.

4.2 Bilet uszkodzony, bądź z nieczytelnym kodem kreskowym/kodem QR jest nieważny i nie uprawnia do wejścia na Imprezę, refundacji ani zamianie na inny bilet.

4.3 Organizator nie wydaje duplikatów biletów.

4.4 W razie dystrybucji biletów za pośrednictwem tzw. voucherów, niniejsze zasady stosuje się odpowiednio.

4.5 Zakupiony bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Imprezy, niemożliwe jest ponowne wejście na obiekt po jego opuszczeniu.

4.6 Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach czy loteriach) ani do jakichkolwiek innych celów handlowych bez wiedzy i zgody Organizatora.

4.7 Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej, niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji, unieważnia bilet bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.

4.8 Wejście na teren Imprezy odbywa się w godzinach określonych przez Organizatora, bramy wejściowe na skocznię zostaną zamknięte o czasie określonym przez Organizatora, zgodnie z informacją podaną na bilecie.

4.9 Zakupiony bilet może być zwrócony tyko w sytuacji nieobycia się całej imprezy przewidzianej programem głównym z winny organizatora, na podstawie dowodu zakup i zgodnie z zasadami dokonywania zwrotów ustalanych przez Organizatora, lub zgodnie z pkt. 2.5 niniejszego regulaminu.

4.10 Ze względu na masowy charakter Imprezy, każda osoba, bez względu na wiek, musi posiadać ważny bilet wstępu na imprezę.

4.11 Obowiązujące bilety imienne ważne są tylko i wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość ze zdjęciem. Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na teren Imprezy osób, posiadających bilety wystawione na inne dane lub nieposiadających ważnego dokumentu tożsamości.

5. Bezpieczeństwo imprezy

5.1 Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje:

a) Odmówić wstępu Uczestnikowi Imprezy posiadającemu bilet w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.

b) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby uczestnik Imprezy posiadający bilet opuścił teren Imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik Imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

c) Odmówić wstępu na teren Imprezy Uczestnikom Imprezy, u których stwierdzono posiadanie broni, niebezpiecznych narzędzi oraz jakiekolwiek innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.

d) zakazać wnoszenia na teren imprezy określonych przedmiotów, nie wskazanych w pkt. 3.1 pkt. C takich jak butelek z napojami, drzewców, itp.

e) zmienić miejsce, do zajęcia którego uprawnia bilet, w zakresie dowolnego poziomu nawigacji.

6. Postanowienia dodatkowe

6.1 Niezależnie od niniejszych zasad, Uczestnik Imprezy zobowiązany jest przestrzegać stosownych zapisów Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych.

6.2 Poprzez zakup biletu Uczestnik Imprezy akceptuje zasady zakupu biletu oraz uczestnictwa w Imprezie bez zastrzeżeń.

6.3 Sprzedawca biletu nie ponosi odpowiedzialności za działania Organizatora w zakresie dotyczącym imprezy, nie wyłącza to odpowiedzialności za działania Sprzedawcy i osób, którymi się posługuje mające na celu wyrządzenie szkody Organizatorowi czy Uczestnikowi Imprezy.

7. KLAUZULA COVID-19

Zgodnie z decyzją Zarządu Polskiego Związku Narciarskiego, wstęp na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich organizowane w Polsce w sezonie zimowym 2021/22 posiadać będą tylko i wyłącznie osoby, które na dzień rozgrywania zawodów

- posiadać będą status osoby zaszczepionej przeciw Covid-19 zgodnie z obowiązującymi na dzień rozgrywania zawodów przepisami

- posiadać będą na dzień rozgrywania zawodów status ozdrowieńca zgodnie z obowiązującymi przepisami

-  na dzień 20 października 2021 z obowiązku tego zwolnione są dzieci do lat 12-tu; stosuje się przepisy obowiązujące w dniu rozgrywania zawodów;

 oraz złożyły odpowiednie oświadczenie w momencie zakupu biletów

Osoby kupujące bilety na ww. imprezę, oprócz podania danych osobowych zgodnie z regulaminem zobowiązane są do złożenia oświadczenia

- o posiadaniu statusu osoby zaszczepionej przeciw Covid-19 zgodnie z obowiązującymi na dzień rozgrywania zawodów przepisami

- lub oświadczenie o posiadaniu na dzień rozgrywania zawodów statusu ozdrowieńca zgodnie z obowiązującymi przepisami

- na dzień 20 października 2021 z obowiązku tego zwolnione są dzieci do lat 12-tu; stosuje się przepisy obowiązujące w dniu rozgrywania zawodów

Uczestnicy Imprezy wchodzący na jej teren mają obowiązek posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna, itp.) oraz paszportu Covidowego.

Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia na teren Imprezy posiadacza biletu nie posiadającej przy sobie ważnego dokumentu tożsamości i/lub paszportu Covidowego, lub gdy dane na okazanym dokumencie nie pokrywają się z danymi zamieszczonymi na bilecie.

 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania tj. 20 października 2021.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl