REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM www.shop-tzn.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

Właścicielem serwisu – sklepu internetowego www.shop-tzn.pl jest Tatrzański Związek Narciarski z siedzibą w Zakopanem, ulica Br. Czecha 1B, zwany dalej Sprzedawcą.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.shop-tzn.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów biletów wstępu na zawody sportowe organizowane przez Tatrzański Związek Narciarski;

Sprzedawca – Tatrzański Związek Narciarski.

Organizator – Tatrzański Związek Narciarski z siedzibą w Zakopanem, ul. Bronisława Czecha 1B.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zakupu w Sklepie Internetowym;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Tatrzański Związek Narciarski zapakuje zamówione bilety i przekaże do wysłania za pośrednictwem kuriera GLS, na adres wskazany przez Klienta; nie wcześniej jednak niż 1 grudnia 2017 roku.

Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.


§ 2. Zakup bez rejestracji, rejestracja i logowanie

Rejestracja w sklepie shop-tzn.pl nie jest warunkiem dokonania zakupu.

W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.shop-tzn.pl wybrać zakładkę „ZAREJESTRUJ SIĘ,” a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając adres mailowy oraz hasło.

W celu potwierdzenia rejestracji w sklepie należy potwierdzić linka otrzymanego na wskazany podczas rejestracji adres mailowy.

W momencie zakupu klient zostanie poproszony o uzupełnienie danych tele-adresowych.

Podanie prawidłowych danych osobowych niezbędne jest do właściwej realizacji złożonego zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane wprowadzone do formularza.
W zakładce „Moje konto” klient może każdorazowo dokonywać zmian danych osobowych oraz zmiany hasła.

 § 3 Składanie zamówień

Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.shop-tzn.pl. Klient składa zamówienie, wskazując na Stronie produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „DO KOSZYKA,” a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i formę płatności za zamówienie.

W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

- rodzaj zamawianego biletu, ilość

- adres, na jaki ma być dostarczony towar;

- formę płatności.

Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „POTWIERDZAM ZAKUP.” Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie ze Sprzedawcą umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z numerem rezerwacji. W zależności od wybranej formy płatności, w mailu potwierdzającym rezerwację znajdują się dane potrzebne do opłacenia zamówionych biletów. Za zamówione bilety należy zapłacić w terminie do 3 dni roboczych na konto bankowe Tatrzańskiego Związku Narciarskiego podane w mailu. Brak wpłaty w wymaganym terminie skutkuje automatyczną anulacją zamówienia.

Pakowanie i wysyłka biletów odbywać się będzie od dnia 1 grudnia 2017 roku według kolejności składanych zamówień.

Złożenia zamówienia poprzez potwierdzenie pola ZAMAWIAM I PŁACĘ jednoznaczne jest z zaakceptowaniem obowiązku zapłaty za złożone zamówienie.

§ 4. Ceny biletów

Ceny biletów na stronie Sklepu Internetowego

- zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

- nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, wyliczana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5).

 § 5. Formy płatności i dostawy

Zapłaty za zamówione produkty można dokonać przelewem elektronicznym lub zwykłym na rachunek bankowy Sprzedającego.

Podczas wykonywania przelewu Klient powinien wpisać w tytule przelewu numer zamówienia celem zidentyfikowania przelewu. Po potwierdzeniu przez system bankowy wpływu płatności za bilety, fakt odnotowania płatności widoczny będzie w statusie rezerwacji dostępnym w linku otrzymanym wraz z potwierdzeniem zamówienia.

Odpowiedzialność za aktualność i prawidłowość adresu – ze względu na możliwość jego edytowania przez użytkownika – spoczywa na użytkowniku), co umożliwi użytkownikowi sprawdzenie czy dokonana wpłata została uwzględniona.

Wszelkie koszty związane z dostawą biletu ponosi nabywca.

Dostawa zamówionych towarów w cenie podanej na stronie sklepu (20 PLN) odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 § 6. Dystrybucja biletów

Terminy rozpoczęcia dystrybucji ustalony zostaje przez Sprzedającego na dzień 1 grudnia 2017 roku.

Wcześniejsze otrzymanie biletów nie jest możliwe. Użytkownik może śledzić status swojej rezerwacji po kliknięciu w linka otrzymanego z potwierdzenie rezerwacji lub po zalogowaniu się w systemie.

W sytuacji gdy przesyłka z biletami wróci do Sprzedającego z powodu niedokonania doręczenia, wówczas Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby umożliwić Klientowi otrzymanie biletów przed imprezą. Zależnie od sytuacji, czasu pozostałego do imprezy Sprzedający będzie się starał zorganizować ponowną wysyłkę na koszt użytkownika. W tym przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie biletów przez Klienta.

§ 7. Dane osobowe

W trakcie zakupu / rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników serwisu są przechowywane przez sprzedawcę i zabezpieczone zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).  Zarejestrowany użytkownik serwisu ma dostęp do swoich danych i może zmienić swoje dane w każdym czasie poprzez stronę internetową www.shop-tzn.pl po dokonaniu procedury weryfikacyjnej użytkownika lub żądać ich usunięcia. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT.

 § 8. Zwroty

Zakupiony bilet może być zwrócony tyko w sytuacji nieodbycia się całej imprezy przewidzianej programem głównym z winny organizatora, na podstawie dowodu zakup i zgodnie z zasadami dokonywania zwrotów ustalanych przez Sprzedającego / Organizatora. Koszty dostawy biletu nie podlegają zwrotowi. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej pocztą na adres Sprzedawcy / Organizatora.

 § 9. Postanowienia końcowe

Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

Informujemy, że zgodnie z art.133 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne."
Ostrzegamy, że kupno biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu i uczestnictwa w imprezie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Klienta, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Klienta jest uzależnione od decyzji Administratora.

Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.11.2016 roku.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa  

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl