Wersje językowe
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM www.shop-tzn.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu – sklepu internetowego www.shop-tzn.pl jest Tatrzański Związek Narciarski z siedzibą w Zakopanem, ulica Bronisława Czecha 1, 34-500 Zakopane, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035677, zwany dalej Sprzedawcą

 2. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży biletów online.

 3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a) Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.shop-tzn.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów biletów wstępu na zawody sportowe organizowane przez Tatrzański Związek Narciarski;

b) Sprzedawca – Tatrzański Związek Narciarski z siedzibą w Zakopanem, ulica Bronisława Czecha 1, 34-500 Zakopane, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035677;

c) Organizator – Tatrzański Związek Narciarski z siedzibą w Zakopanem, ul. Bronisława Czecha 1, 34-500 Zakopane, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035677;

d) Klient indywidualny – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje rejestracji lub zakupu w sklepie internetowym;

e) Klient biznesowy (B2B) – zarejestrowany podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zakupu w sklepie internetowym;

f) Sezon sprzedaży – okres pomiędzy rozpoczęciem i zakończeniem sprzedaży biletów na daną imprezę w danym roku;

g) Impreza - weekend Pucharu Świata, składający się z piątkowych treningów i kwalifikacji, konkursu sobotniego, konkursu niedzielnego

h) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

i) Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca zapakuje zamówione bilety i przekaże do wysłania za pośrednictwem kuriera GLS, na adres wskazany przez Klienta, tj. pomiędzy 1 a 31 grudnia 2021 roku.

j) Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w sklepie internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze sklepu internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

k) Koszyk – element sklepu internetowego, za pomocą którego klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: rodzaj i ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp. Koszyk nie przechowuje/magazynuje biletów.

§ 2 Rejestracja i logowanie

 1. Rejestracja w sklepie shop-tzn.pl jest warunkiem dokonania zakupu.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo okresowego zawieszania możliwości rejestracji kont w celu ich weryfikacji.

 3. Klient może posiadać w sklepie tylko jedno zarejestrowane konto.

 4. Fakt założenia konta w sklepie TZN równoznaczny jest z przyjęciem i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu ze wszystkimi zmianami wprowadzanymi przed rozpoczęciem kolejnego sezonu sprzedaży. Akceptacja Regulaminu polega na złożeniu przez Klienta w procesie rejestracji oraz podczas składania zamówienia stosownego oświadczenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 5. Niedozwolone jest używanie do zakupów w sklepie TZN tymczasowych / fałszywych / jednorazowych kont mailowych stworzonych za pomocą specjalnie to tego stworzonych generatorów.

 6. Wszelkie próby obejścia powyższych przepisów będą zgłaszane odpowiednim organom ścigania, konta blokowane zgodnie z niniejszym Regulaminem, a zamówienia z nich złożone anulowane, nawet po dokonaniu płatności za zamówione bilety.

 7. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.shop-tzn.pl wybrać zakładkę „ZAREJESTRUJ SIĘ,” a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając adres mailowy (którym należy się posługiwać w kontaktach z obsługą sklepu), hasło, imię i nazwisko, numer telefonu oraz pełny adres. Podanie powyższych danych osobowych i tele-adresowych jest obowiązkowe.

 8. Zakładający konto oświadcza, że podane przez niego dane osobowe i tele-adresowe są prawdziwe i są jego własnością.

 9. W celu potwierdzenia rejestracji w sklepie należy potwierdzić link otrzymany na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. Potwierdzenia adresu mailowego dokonać należy tego samego dnia, w którym dokonano rejestracji konta. W przeciwnym razie konto nie będzie brane pod uwagę podczas weryfikacji. Przesłany link jest jednorazowy i służy wyłącznie do potwierdzenia adresu mailowego, na który założone zostało konto. Przesłany link nie służy do logowania się na konto w sklepie. Linki do kont B2B nie są generowane automatycznie, ich wygenerowanie nastąpi do trzech dni roboczych.

 10. Konto pozostanie nieaktywne do momentu pozytywnego zweryfikowania go przez administratora sklepu. Weryfikacja kont nastąpi - do 3 dni roboczych w trakcie sprzedaży; - okresowo poza sezonem sprzedaży, nie później niż w momencie rozpoczęcia sprzedaży; nie wcześniej jednak niż następnego dnia roboczego. Weryfikacja konta nie jest jednoznaczna z jego aktywacją.

 11. Podanie prawidłowych danych osobowych niezbędne jest do właściwej realizacji złożonego zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane wprowadzone do formularza.

 12. Zmiany danych tele-adresowych można dokonać tylko i wyłącznie poprzez kontakt z administratorem sklepu pod adresem shop@shop-tzn.pl

 13. Zarejestrowany w sklepie Klient indywidualny ma prawo do złożenia w sezonie (tj. pomiędzy dniem rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży na zawody w danym roku) jednego zamówienia.

 14. W ramach zamówienia Klient indywidualny może zamówić maksymalnie 20 szt. biletów (łącznie, bez względu na rodzaj).

 15. Klient biznesowy, po zarejestrowaniu się i zweryfikowaniu w bazie GUS, zyskuje prawo do nabycia maksymalnie 100 sztuk biletów.

 16. Klient może każdorazowo śledzić status swojej rezerwacji po zalogowaniu się w panelu klienta.

 17. Sklep internetowy TZN nie prowadzi żadnej formy rezerwacji. Bilety można zakupić jedynie poprzez platformę sklepu po rozpoczęciu sprzedaży.

 18. Do współpracy z systemem informatycznym Sprzedawcy po stronie Klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową sklepu.

a) W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach).

b) Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768.

c) Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji.

d) Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail.

e) Do pełnego skorzystania z wszystkich funkcji Sklepu Internetowego konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies.

 § 3 Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.shop-tzn.pl Klient składa zamówienie, wskazując na stronie produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „DO KOSZYKA.”

 2. W zamówieniu (w koszyku), Klient wskazuje:

  a) rodzaj zamawianego biletu, ilość

  b) adres na jaki ma być dostarczony towar;

  c) dodanie biletów do KOSZYKA nie jest równoznaczne z ich rezerwacją, czy zakupem; koszyk nie przechowuje/magazynuje biletów;

 3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez klienta linku ukrytego pod polem „POTWIERDZAM ZAKUP.” Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie ze Sprzedawcą umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

 4. Jeszcze przed otrzymaniem maila potwierdzającego złożenie zamówienia, na ekranie komputera czy innego nośnika pojawi się okno z numerem zamówienia i informacją o wymaganej płatności.

 5. Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z numerem rezerwacji. W mailu potwierdzającym rezerwację znajdują się dane potrzebne do opłacenia zamówionych biletów. Za zamówione bilety należy zapłacić w terminie do 3 dni roboczych na konto bankowe Tatrzańskiego Związku Narciarskiego podane w mailu (decyduje data wpłynięcia środków na konto TZN). Brak wpłaty w wymaganym terminie skutkuje anulacją zamówienia bez wcześniejszego powiadamianie Klienta.

 6. Ze względu na automatycznie naliczającą się do każdego ze złożonych zamówień opłatę ze przesyłkę nie ma możliwości łączenia zamówień.

 7. Faktura VAT generowana jest automatycznie do każdego z zamówień złożonych w sklepie TZN na dane rejestracyjne konta/firmy i zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma możliwości jej edytowania, ani zmiany.

 8. BILETY IMIENNE

a) Od sezonu 2020/21 na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem obowiązują bilety imienne.

b) Po zmianie statusu zamówienia na OPŁACONE klient otrzymuje powiadomienie, w którym znajduje się link do oddzielnej aplikacji sklepu. Link ten dostępny jest również po zalogowaniu się do panelu klienta i wejściu w zamówienie (PERSONALIZACJA BILETÓW).

c) Link pozostanie aktywny do 72 godzin od momentu zmiany statusu.

d) Link umożliwia dostęp do aplikacji sklepu, w której Klient wpisuje dane osobowe wszystkich osób, dla których zakupiono bilety. W celu zalogowania się do aplikacji personalizacji biletów należy użyć loginu i hasła używanego do logowania się na konto w sklepie.

e) Dane osobowe uczestników – płeć, imię, nazwisko, PESEL oraz dobrowolne oświadczenie

- o posiadaniu statusu osoby zaszczepionej przeciw Covid-19 zgodnie z obowiązującymi na dzień rozgrywania zawodów przepisami

- lub oświadczenie o posiadaniu na dzień rozgrywania zawodów statusu ozdrowieńca zgodnie z obowiązującymi przepisami

- na dzień 20 października 2021 z obowiązku tego zwolnione są dzieci do lat 12-tu; stosuje się przepisy obowiązujące w dniu rozgrywania zawodów

należy wpisać w odpowiednie miejsce, zgodnie z przeznaczeniem biletów. Operacji dokonać można TYLKO jednokrotnie. System wymusza uzupełnienie wszystkich danych jednocześnie. Po zapisaniu danych nie będzie już możliwości ich edytowania/zmiany.

f) Uczestnicy Imprezy wchodzący na jej teren mają obowiązek posiadania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna, itp.) oraz paszportu Covidowego.

g) Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia na teren Imprezy posiadacza biletu nie posiadającej przy sobie ważnego dokumentu tożsamości i/lub paszportu Covidowego, lub gdy dane na okazanym dokumencie nie pokrywają się z danymi zamieszczonymi na bilecie.

h) Za poprawność wprowadzanych danych odpowiada Klient.

i) W przypadku nie podania danych osobowych osób, dla których Klient zakupił bilety, w wymaganym terminie, tj. do 72 godzin od momentu zmiany statusu zamówienia na OPŁACONE, zamówienie zostanie automatycznie anulowane bez wcześniejszego powiadomienia klienta, a wpłacone środki zwrócone na konto na koszt zamawiającego.

§ 4. Ceny biletów

1. Ceny biletów na stronie sklepu internetowego

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

 § 5. Płatności

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy sprzedającego.

 2. Podczas wykonywania przelewu Klient powinien wpisać w tytule przelewu numer zamówieniacelem zidentyfikowania przelewu.

 3. Podanie prawidłowych danych osobowych oraz numeru zamówienia niezbędne jest do właściwego rozpoznania płatności oraz realizacji zamówienia.

 4. W przypadku płatności z konta, którego właścicielem jest osoba inna niż zamawiająca, zaleca się podanie również nazwiska osoby, na którą złożone zostało zamówienie.

 5. Niezgodności pomiędzy danymi tele-adresowymi podanymi przez klienta oraz błędna identyfikacja numeru rezerwacji mogą skutkować nie rozpoznaniem płatności, a co za tym idzie znacznie wydłużyć czas oczekiwania na realizację zamówienia, a nawet jego anulację.

 6. Odpowiedzialność za aktualność i prawidłowość podanych danych spoczywa na kupującym.

 7. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie w sklepie, Klient otrzymuje maila z potwierdzeniem zaksięgowania wpłaty, a status rezerwacji dostępny w panelu klienta zmieniony zostaje na "OPŁACONE."

 8. Płatności za zamówienia nie są automatycznie księgowane w systemie sklepu online.

 1. Fakt wpłynięcia środków na konto Tatrzańskiego Związku Narciarskiego nie jest równoznaczny ze zmianą statusu zamówienia.

 2. Wpłaty księgowane są na koncie klienta najwcześniej następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym TZN. W wyjątkowych przypadkach może to potrwać max. do 3 dni roboczych.

 3. Wszelkie koszty związane z dostawą biletu ponosi Klient.

 4. Wszelkie koszty przelewów bankowych ponosi Klient.

 5. Zamówienia nieopłacone w terminie zostaną anulowane, bez wcześniejszego powiadomienia Klienta.

 6. Faktury VAT generowane są automatycznie do wszystkich zamówień składanych w sklepie na dane właściciela konta wprowadzone przez klienta przy rejestracji.

 7. Faktury dostępne są w panelu Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na koncie w sklepie i uzupełnieniu danych osobowych w aplikacji.

§ 6 Dystrybucja biletów

 1. Dystrybucja (wysyłka) biletów odbywać się będzie pomiędzy 1 a 31 grudnia 2021 roku.

 2. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

 3. Istnieje możliwość wysyłki biletów poza kolejnością wynikającą z kolejności składanych zamówień po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 50 PLN (opcja dostępna tylko w momencie składania zamówienia).

 4. Bilety zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego Tatrzańskiego Związku Narciarskiego (TZN) dostarczane będę za pomocą poczty kurierskiej GLS.

 5. Po przekazaniu przesyłki do firmy kurierskiej Klient otrzyma powiadomienie z systemu sklepu TZN, a status jego zamówienia zmieniony zostanie na WYSŁANE.

 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z winy firmy kurierskiej. Standardowy czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych na terenie kraju. Usługi kurierskie świadczone są zgodnie z regulaminem firmy GLS dostępnym https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin.html

 7. TZN nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane nieprawidłowością lub niekompletnością danych tele-adresowaych przekazanych podczas procesu rejestracji / zakupu.

 8. Odpowiedzialność za poprawność ww. danych ponosi Klient.

 1. Przesyłki adresowane są automatycznie na dane wprowadzone przez Klienta podczas rejestracji / składania zamówienia.

 2. Wszelkie reklamacje dot. przesyłek należy składać w formie pisemnej na adres shop@shop-tzn.pl

 3. Reklamacje składane telefonicznie nie będą rozpatrywane.

 4. Wszelkie reklamacje zostaną niezwłocznie przekazane do firmy kurierskiej GLS, która rozpatrywać je będzie zgodnie ze swoim regulaminem.

 5. Reklamacje dotyczące zawartości przesyłki przyjmowane są do 7 dni od daty otrzymania przesyłki. W sytuacji gdy przesyłka z biletami wróci do Sprzedającego z powodu nieskutecznego doręczenia, na prośbę i koszt Klienta może ona zostać nadana ponownie.

 6. Sprzedający nie przewiduje możliwości osobistego odbioru przesyłki w siedzibie Sprzedającego.

 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie biletów przez Klienta.

§ 7 Zwroty / Wymiana

 1. Zgodnie z Art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta "w przypadku transakcji internetowych dotyczących wydarzeń sportowych, rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem – konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy.”

 2. W związku z brzmieniem ust. 1 po zakupieniu biletów nie ma możliwości ich zwrotu w żadnym terminie, z wyłączeniem sytuacji, w których zwrot został przewidziany w niniejszym Regulaminie.

 3. Środki za zakupiony bilet mogą zostać zwrócone tyko w sytuacji nieodbycia się całej Imprezy przewidzianej programem głównym z winny Organizatora, na podstawie dowodu zakupu i zgodnie z zasadami dokonywania zwrotów ustalanych przez Sprzedającego / Organizatora. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej pocztą poleconą na adres Sprzedawcy / Organizatora.

 4. WYMIANA BILETÓW

a) Zmiany danych osobowych na bilecie imiennym można dokonać jednokrotnie do zamówienia, najpóźniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Imprezy, na którą został zakupiony bilet.

b) Zmiana danych osobowych możliwa jest wyłącznie przez Klienta, który zakupił bilet.

c) Opłata za zmianę danych osobowych na bilecie imiennym wynosi 150 PN za każdą sztukę, plus koszty wysyłki 25 PLN (opłata jednorazowa do zamówienia). Opłata ta nie podlega zwrotom, nawet w przypadku rozegrania Imprezy bez udziału publiczności.

d) Zmiana biletu może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn losowych. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji przyczyny zmiany biletu oraz może żądać od Klienta udokumentowania tej okoliczności.

e) W celu dokonania zmiany danych osobowych należy wypełnić zamieszczone na stronie sklepu oświadczenie, odesłać je wraz z biletami do wymiany na własny koszt na adres Organizatora. Po dokonaniu zapłaty, Klient otrzyma na adres mailowy powiązany z kontem fakturę. Bilety ze zmienionymi danymi osobowymi zostaną przesłane do Klienta w terminie do 7 dni od daty zaksięgowaniu wpłaty na koncie TZN.

 § 8 Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w sklepie internetowym (w tym w procesie rejestracji konta w sklepie, w procesie korzystania ze sklepu, w tym dokonywania zakupów w sklepie), przetwarzane są przez Tatrzański Związek Narciarski. Ul. Br. Czecha 1, 34-500 Zakopane oraz wszelkie spółki kapitałowo z nim powiązane (zwanym dalej TZN, będącym administratorem danych).

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez TZN, które wymagają podania danych osobowych.

 3. TZN przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa poniżej, również w celu świadczenia usługi newslettera.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

 5. Klient podając dane, oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.shop-tzn.pl w zakładce polityce prywatności.

 7. Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników serwisu są przechowywane przez sprzedawcę i zabezpieczone zgodnie z przepisami: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w zakresie nieuregulowanym przez Rozporządzenie przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

§ 9 Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego oraz wiadomości zawierających własne treści marketingowe (informacje handlowe). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Zaloguj się” (odnośnik „Newsletter”).

 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.

 3. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować samodzielnie w dowolnym momencie poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Zaloguj się” (odnośnik „Newsletter”).

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

 2. Informujemy, że zgodnie z art.133 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 821 z późn. zm.) „1. Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 2. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne."

 3. Ostrzegamy, że kupno biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu i uczestnictwa w Imprezie.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie konta/kont klienta, którego umyślne działania będą szkodliwe dla witryny, administratora bądź innych użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu.

 5. Osoby wielokrotnie i nagminnie łamiące jakiekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostaną pozbawione możliwości posiadania/rejestrowania kont w sklepie TZN.

 6. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta klienta jest uzależnione od decyzji administratora.

 7. Zaprzestanie świadczenia usług skutkować będzie niewykonaniem umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto zostało zablokowane. Oznacza to, że zamówienie złożone przez Klienta, którego konto zawieszone zostało za naruszenie ww. Regulaminu po dokonaniu zakupu, zostanie anulowane nawet po jego opłaceniu, a wpłacone środki zwrócone na konto.

 1. Wszelkie reklamacje winny być składane na piśmie i przesłane na adres Tatrzańskiego Związku Narciarskiego pocztą poleconą. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287) w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość.

 3. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu realizowane będą na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.

 4. Ostateczne prawo interpretacji niniejszego Regulaminu posiada Sprzedający / Organizator.

 5. Spory pomiędzy Sprzedawcą / Organizatorem a Klientem będą poddane do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu.

 § 11 KLAUZULA COVID-19

 1. W związku z obowiązującym w kraju stanem epidemii, Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami ustanawiającymi określone ograniczenia, nakazy i zakazy obowiązującymi w dniu jej rozgrywania.

 1. Zgodnie z decyzją Zarządu Polskiego Związku Narciarskiego, wstęp na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich organizowane w Polsce w sezonie zimowym 2021/22 posiadać będą tylko i wyłącznie osoby, na dzień rozgrywania zawodów

  - posiadać będą status osoby zaszczepionej przeciw Covid-19 zgodnie z obowiązującymi na dzień rozgrywania zawodów przepisami

  - posiadać będą na dzień rozgrywania zawodów status ozdrowieńca zgodnie z obowiązującymi przepisami

  -  na dzień 20 października 2021 z obowiązku tego zwolnione są dzieci do lat 12-tu; stosuje się przepisy obowiązujące w dniu rozgrywania zawodów;

   oraz złożyły dobrowolne odpowiednie oświadczenie w momencie zakupu biletów

  Potwierdzenie nieprawdy podlega karze zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu karnego.

 2. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania i zachowania wszelkich zasad obowiązujących w momencie rozgrywania zawodów – zachowania dystansu społecznego, zasłaniania ust i nosa, itp. Niestosowanie się do obowiązujących zasad skutkowało będzie odmową wstępu lub usunięciem z terenu Imprezy, bez prawa zwrotu kosztów biletów.

 3. Decyzja o przeprowadzeniu Imprezy z udziałem publiczności lub bez niej podjęta zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i ogłoszona przez Organizatora najpóźniej w dniu jej rozgrywania.

 4. W przypadku niemożliwości przeprowadzenia Imprezy z udziałem publiczności, będącej wynikiem obowiązujących przepisów Sprzedający / Organizator realizował będzie zwroty na zasadach określonych w niniejszym regulaminie

a) Zwrotom podlegać będzie tylko i wyłącznie należność za bilet, bez kosztów przesyłki.

b) Roszczeniom nie podlegają żadne inne poniesione koszty (np. podróży, zakwaterowania, itp.)

c) Zwroty realizowane będą na wniosek Klienta, po odesłaniu na adres shop@shop-tzn.pl wypełnionego wniosku o zwrot, zamieszczonego na stronie sklepu. Termin nadsyłania wniosków mija 30 dni po ogłoszeniu przez Organizatora decyzji o rozegraniu imprezy bez udziału udziału publiczności. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane i realizowane.

d)Prawo do występowania o zwrot posiada tylko Klient, który zakupił bilet.

e) Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zwrotu, Klient otrzyma na powiązany z zamówieniem/kontem adres mailowy fakturę korektę, którą należy potwierdzić we wskazany w mailu sposób.

f) Zwroty realizowane będą do 30 dni od potwierdzenia przez Klienta faktu otrzymania faktury korygującej.

     6. Dokonując zamówienia w sklepie, klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych do SANEPID w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania tj. 20 października 2021

wraz z aktualizacją z dnia 23 listopada 2021

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl