Wersje językowe
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM www.shop-tzn.pl

 

§1. Postanowienia ogólne

Właścicielem serwisu – sklepu internetowego www.shop-tzn.pl jest Tatrzański Związek Narciarski z siedzibą w Zakopanem, ulica Br. Czecha 1, zwany dalej Sprzedawcą.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.shop-tzn.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów biletów wstępu na zawody sportowe organizowane przez Tatrzański Związek Narciarski;

Sprzedawca – Tatrzański Związek Narciarski.

Organizator – Tatrzański Związek Narciarski z siedzibą w Zakopanem, ul. Bronisława Czecha 1B.

Klient indywidualny – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zakupu w sklepie internetowym;

Klient biznesowy (B2B) – zarejestrowany podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zakupu w sklepie internetowym;

Sezon sprzedaży – okres pomiędzy rozpoczęciem i zakończeniem sprzedaży biletów na daną imprezę w danym roku;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Tatrzański Związek Narciarski zapakuje zamówione bilety i przekaże do wysłania za pośrednictwem kuriera GLS, na adres wskazany przez Klienta po XXX;

Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w sklepie internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat klientów korzystających ze sklepu internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

Koszyk – element sklepu internetowego, za pomocą którego klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp. Koszyk nie przechowuje/magazynuje biletów.

 

§ 2. Rejestracja i logowanie

Rejestracja w sklepie shop-tzn.pl jest warunkiem dokonania zakupu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo okresowego zawieszania możliwości rejestracji kont w celu ich weryfikacji.

Klient może posiadać w sklepie tylko jedno zarejestrowane konto.

Fakt założenia konta w sklepie TZN równoznaczny jest z przyjęciem i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu ze wszystkimi zmianami wprowadzanymi przed rozpoczęciem kolejnego sezonu sprzedaży.

Niedozwolone jest używanie do zakupów w sklepie TZN tymczasowych / fałszywych / jednorazowych kont mailowych stworzonych za pomocą specjalnie to tego stworzonych generatorów.

Niedozwolone jest zakładanie kont w sklepie na członków jednej i tej samej rodziny / na ten sam adres.

Wszelkie próby obejścia powyższych przepisów będą zgłaszane odpowiednim organom ścigania, konta blokowane zgodnie z niniejszym regulaminem, a zamówienia z nich złożone anulowane, nawet po dokonaniu płatności za zamówione bilety.

W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.shop-tzn.pl wybrać zakładkę „ZAREJESTRUJ SIĘ,” a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając adres mailowy, hasło, imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres.

Zakładający konto oświadcza, że podane przez niego dane osobowe i tele-adresowe są prawdziwe i są jego własnością.

W celu potwierdzenia rejestracji w sklepie należy potwierdzić link otrzymany na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. Linki do kont B2B nie są generowane automatycznie.

Konto pozostanie nieaktywne do momentu zweryfikowania go przed administratora sklepu. Weryfikacja kont nastąpi po zakończeniu okresu rejestracji, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w danym sezonie.

Podanie prawidłowych danych osobowych niezbędne jest do właściwej realizacji złożonego zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane wprowadzone do formularza.

Zmiany danych osobowych / tele-adresowych można dokonać tylko i wyłącznie poprzez kontakt z administratorem sklepu pod adresem shop@shop-tzn.pl

Zarejestrowany w sklepie klient indywidualny ma prawo do złożenia w sezonie (tj. pomiędzy dniem rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży na zawody w danym roku) jednego zamówienia.

W ramach zamówienia klient indywidualny może zamówić maksymalnie 20 szt. biletów (łącznie, bez względu na rodzaj).

Klient biznesowy, po zarejestrowaniu się i zweryfikowaniu w bazie GUS, jako klient biznesowy zyskuje prawo do nabycia maksymalnie 100 sztuk biletów.

Użytkownik może każdorazowo śledzić status swojej rezerwacji po zalogowaniu się w panelu klienta.

Sklep internetowy TZN nie prowadzi żadnej formy rezerwacji. Bilety można zakupić jedynie poprzez platformę sklepu po rozpoczęciu sprzedaży.

 

§ 3 Składanie zamówień

Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.shop-tzn.pl. Klient składa zamówienie, wskazując na stronie produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „DO KOSZYKA.”

W zamówieniu (w koszyku), klient wskazuje:

- rodzaj zamawianego biletu, ilość

- adres na jaki ma być dostarczony towar;

- dodanie biletów do KOSZYKA nie jest równoznaczne z ich rezerwacją, czy zakupem; koszyk nie przechowuje/magazynuje biletów

Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez klienta linku ukrytego pod polem „POTWIERDZAM ZAKUP.” Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie ze sprzedawcą umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

Jeszcze przed otrzymaniem maila potwierdzającego złożenie zamówienia, na ekranie komputera czy innego nośnika pojawi się okno z numerem zamówienia i informacją o wymaganej płatności.

Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z numerem rezerwacji. W mailu potwierdzającym rezerwację znajdują się dane potrzebne do opłacenia zamówionych biletów. Za zamówione bilety należy zapłacić w terminie do 3 dni roboczych na konto bankowe Tatrzańskiego Związku Narciarskiego podane w mailu (decyduje data wpłynięcia środków na konto TZN). Brak wpłaty w wymaganym terminie skutkuje anulacją zamówienia.

Ze względu na automatycznie naliczającą się do każdego ze złożonych zamówień opłatę ze przesyłkę nie ma możliwości łączenia zamówień.

Faktura VAT generowana jest automatycznie do każdego z zamówień złożonych w sklepie TZN na dane rejestracyjne konta/firmy i zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma możliwości jej edytowania.


§ 4. Ceny biletów

Ceny biletów na stronie sklepu internetowego:

- zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

- nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

 

§ 5. Płatności

Zapłaty za zamówione produkty można dokonać przelewem elektronicznym lub zwykłym na rachunek bankowy sprzedającego.

Podczas wykonywania przelewu klient powinien wpisać w tytule przelewu numer zamówienia celem zidentyfikowania przelewu.

Podanie prawidłowych danych osobowych oraz numeru zamówienia niezbędne jest do właściwego rozpoznania płatności oraz realizacji zamówienia. W przypadku płatności z konta, którego właścicielem jest osoba inna niż zamawiająca, zaleca się podanie również nazwiska osoby, na którą złożone zostało zamówienie.

Niezgodności pomiędzy danymi tele-adresowymi podanymi przez klienta oraz błędna identyfikacja numeru rezerwacji mogą skutkować nie rozpoznaniem płatności, a co za tym idzie znacznie wydłużyć czas oczekiwania na realizację zamówienia, a nawet jego anulację.

Odpowiedzialność za aktualność i prawidłowość adresu spoczywa na kupującym.

Po zaksięgowaniu wpłaty na państwa koncie w sklepie, otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem zaksięgowania wpłaty, a status Państwa rezerwacji dostępny w panelu klienta zostanie zmieniony na "OPŁACONE."  

Płatności za zamówienia nie są automatycznie księgowane w systemie sklepu online.

Fakt wpłynięcia środków na konto Tatrzańskiego Związku Narciarskiego nie jest równoznaczny ze zmianą statusu zamówienia.

Wpłaty księgowane są na koncie klienta najwcześniej następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym TZN. W wyjątkowych przypadkach może to potrwać max. 3 dni.  

Wszelkie koszty związane z dostawą biletu ponosi nabywca.

Wszelkie koszty przelewów bankowych ponosi nabywca.

Zamówienia nieopłacone w terminie zostaną anulowane, bez wcześniejszego powiadomienia klienta.

Faktury VAT generowane są automatycznie do wszystkich zamówień składanych w sklepie na dane właściciela konta wprowadzone przez klienta przy rejestracji .

Faktury dostępne są w panelu klienta po zaksięgowaniu wpłaty na koncie w sklepie.

 

§ 6. Dystrybucja biletów

Dystrybucja (wysyłka) biletów odbywać się będzie pomiędzy XXX a XXX.

Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

Istnieje możliwość wysyłki biletów poza kolejnością wynikającą z kolejności składanych zamówień po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokości 50 PLN (opcja dostępna tylko w momencie składania zamówienia).

Bilety zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego Tatrzańskiego Związku Narciarskiego (TZN) dostarczane będę za pomocą poczty kurierskiej GLS.

Po przekazaniu przesyłki do firmy kurierskiej nabywca otrzyma powiadomienie z systemu sklepu TZN, a status jego zamówienia zmieniony zostanie na WYSŁANE.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z winy firmy kurierskiej. Standardowy czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych na terenie kraju. Usługi kurierskie świadczone są zgodnie z regulaminem firmy GLS dostępnym https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin.

TZN nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane nieprawidłowością lub niekompletnością danych tele-adresowaych przekazanych podczas procesu rejestracji / zakupu.

Odpowiedzialność za poprawność ww. danych ponosi kupujący.

Przesyłki adresowane są automatycznie na dane wprowadzone przez klienta podczas rejestracji / składania zamówienia.

Wszelkie reklamacje dot. przesyłek należy składać w formie pisemnej na adres shop@shop-tzn.pl

Reklamacje składane telefonicznie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie reklamacje zostaną niezwłocznie przekazane do firmy kurierskiej GLS, która rozpatrywać je będzie zgodnie ze swoim regulaminem.

Reklamacje dotyczące zawartości przesyłki przyjmowane są do 7 dni od daty otrzymania przesyłki. 

W sytuacji gdy przesyłka z biletami wróci do sprzedającego z powodu nieskutecznego doręczenia, na prośbę i koszt kupującego może ona zostać nadana ponownie. Sprzedający nie przewiduje możliwości osobistego odbioru przesyłki w siedzibie Sprzedającego.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie biletów przez klienta.

 

§ 7. Zwroty

Zgodnie z Art. 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta "w przypadku transakcji internetowych dotyczących wydarzeń sportowych, rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem – konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy."

W związku z powyższym po zakupieniu biletów nie ma możliwości ich zwrotu w żadnym terminie. 

Zakupiony bilet może być zwrócony tyko w sytuacji nieodbycia się całej imprezy przewidzianej programem głównym z winny organizatora, na podstawie dowodu zakupu i zgodnie z zasadami dokonywania zwrotów ustalanych przez sprzedającego / organizatora. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej pocztą poleconą na adres sprzedawcy / organizatora.

 

§ 8. Dane osobowe

Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym (w tym w procesie rejestracji konta w Sklepie, w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie), przetwarzane są przez Tatrzański Związek Narciarski. Ul. Br. Czecha 1, 34-500 Zakopane oraz wszelkie spółki kapitałowo z nim powiązane (zwanym dalej TZN, będącym administratorem danych).

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez TZN, które wymagają podania danych osobowych.

TZN przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa poniżej, również w celu świadczenia usługi newslettera.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

Klient podając dane, oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.shop-tzn.pl w zakładce polityce prywatności.

Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników serwisu są przechowywane przez sprzedawcę i zabezpieczone zgodnie z przepisami: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w zakresie nieuregulowanym przez Rozporządzenie przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

Newsletter

Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego oraz wiadomości zawierających własne treści marketingowe (informacje handlowe). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Zaloguj się” (odnośnik „Newsletter”).

Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.

Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować samodzielnie w dowolnym momencie poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Zaloguj się” (odnośnik „Newsletter”).

 

§ 9. Postanowienia końcowe

Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

Informujemy, że zgodnie z art.133 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne."

Ostrzegamy, że kupno biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu i uczestnictwa w imprezie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie konta/kont klienta, którego umyślne działania będą szkodliwe dla witryny, administratora bądź innych użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu.

Osoby wielokrotnie i nagminnie łamiące jakiekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostaną pozbawione możliwości posiadania/rejestrowania kont w sklepie TZN.

Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta klienta jest uzależnione od decyzji administratora.

Zaprzestanie świadczenia usług skutkować będzie nie wykonaniem umów, które zawarli sprzedawca oraz Klient, którego konto zostało zablokowane po dokonaniu zakupu. Oznacza to, że zamówienie złożone przez Kupującego, którego konto zawieszone zostało za naruszenie ww. regulaminu po dokonaniu zakupu, zostanie anulowane nawet po jego opłaceniu, a wpłacone środki zwrócone na konto.

Wszelkie reklamacje winny być składane na piśmie i przesłane na adres Tatrzańskiego związku Narciarskiego. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.

Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu posiada sprzedający / organizator.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania 8 listopada 2016.

Ostatnia aktualizacja 8 lipca 2020.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl